17 12 08 NR amata
Lesen Sie hier Amatas Nachruf >>>