19 11 23 NR sadik
Lesen Sie hier Sadiks Nachruf >>>